Bluesila 2022 Terms And Conditions

 1. All participants will get a wristband according to their pass and level. You have to wear this wristband at all times. The wristband is your entrance for classes and parties. Switching wristbands or attending other level classes without confirmation from organisers may lead to immediate ban from camp.
 2. Bluesdance.lt does not take any responsibility for the participant’s valuables or physical injuries. Please be careful at all times, care for yourself and also especially for others.
 3. A participant may appear on photos or videos made by the organiser or representative. The organiser can use these media for any purpose related to Bluesila or other artistic purposes of any form. Participants agree that these media are the sole property of the organiser.
 4. Participants are not allowed to record or take photos during the classes, unless the instructors permit it
 5. Organisers will not tolerate any forms of harassment, which can include offensive verbal comments, sexual images in public spaces, deliberate intimidation, stalking, following, harassing photography or recording, sustained disruption of dance workshops or other events, inappropriate physical contact, and unwelcome sexual attention. Anyone engaging in this type of behavior will be warned and/or excluded from the Festival without any refund, at the organizers’ discretion.
 6. Participants are expected to support the Festival’s friendly and safe atmosphere by reporting to the organisers any unwanted activities and events he witnessed.
 7. Participants confirm that they have read all the information regarding passes, prices and other relevant issues at the Bluesila website and all the information provided by them is true.
 8. In accordance with Lithuanian Republic laws it is prohibited to drink alcohol under the age of 20. Please NOTE that the camp is strictly 18+.
 9. Bluesila will be run in line with all Lithuanian and EU regulations regarding the pandemic that will be in effect at the time of the event. For the sake of safety, proof of vaccination (with vaccines approved by the EU), “Opportunity Passport” (for local dancers) or negative COVID-19 test result will be required to take part in the event. Failure to provide documentation will result in the participant being excluded, at the organizers’ discretion.
 10. If a participant gets infected right before the event and they have a positive PCR or antigen test result, they cannot attend the festival and we will reimburse the price of their pass according to our refund policy.
 11. Organizers may ask you to take a rapid COVID-19 test during the test. If a person refuses to do so, the person will be expelled from the camp.

Bluesila 2022 taisyklės ir sąlygos

 1. Visi dalyviai gaus apyrankę, atitinkančią jų turimą renginio bilietą bei lygį. Šią apyrankę turėsite nešioti visą laiką. Apyrankė taip pat yra jūsų įėjimas į pamokas ir vakarėlius. Apyrankių keitimasis su kitais dalyviais ar kitų lygių pamokų lankymas be organizatorių patvirtinimo yra draudžiamas ir gali lemti tai, kad asmuo bus nedelsiant pašalintas iš stovyklos.
 2. Bluesdance.lt neprisiima jokios atsakomybės už dalyvių daiktus ar fizinius su(si)žalojimus. Prašome visada būti atsargiems, rūpintis savimi ir ypač kitais.
 3. Dalyvis gali pasirodyti organizatoriaus ar atstovo darytose nuotraukose ar vaizdo įrašuose. Organizatorius gali naudoti šiuos įrašus/ nuotraukas bet kokiam tikslui, susijusiam su Bluesila ar kitais bet kokios formos meniniais tikslais. Dalyviai sutinka, kad šios medijos priklauso organizatoriui ir yra jo nuosavybė.
 4. Pamokų metu dalyviams filmuoti ar fotografuoti draudžiama, nebent tai leidžia mokytojai.
 5. Organizatoriai netoleruos jokių priekabiavimo formų, įskaitant įžeidžiančius žodinius komentarus, seksualinius vaizdus viešose erdvėse, tyčinį bauginimą, persekiojimą, sekimą, priekabiavimą fotografuojant ar įrašant, nuolatinį šokių pamokų ar kitų veiklų trikdymą, netinkamą fizinį kontaktą ar nepageidaujamas seksualinio pobūdžio dėmesį. Kiekvienas, užsiimantis tokiu elgesiu, organizatorių nuožiūra bus įspėtas ir/arba pašalintas iš stovyklos be materialinės nekompensuojant.
 6. Dalyviai turi padėti palaikyti draugišką ir saugią festivalio atmosferą, pranešdami organizatoriams apie bet kokią nepageidaujamą veiklą ar įvykius, kurių liudininkais jie buvo.
 7. Dalyviai patvirtina, kad perskaitė visą informaciją apie bilietus, kainas ir kitus aktualius klausimus Bluesila svetainėje ir visa jų pateikta informacija yra teisinga.
 8. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus vartoti alkoholį jaunesniems nei 20 metų asmenims yra draudžiama. ATKREIPKITE DĖMESĮ, kad stovykloje dalyvauti gali griežtai 18+ metų asmenys.
 9. Bluesila bus vykdoma laikantis visų Lietuvos ir ES reglamentų dėl pandemijos. Saugumo sumetimais, dalyviai privalės pateikti vakcinaciją ES patvirtintomis vakcinomis patvirtinančius dokumentus, „Galimybių pasą“ arba neigiamą COVID-19 testo rezultatą. Nepateikus dokumentų, dalyvis bus pašalintas organizatorių nuožiūra.
 10. Jei prieš pat renginį dalyvis užsikrečia COVID-19  ir jo PGR arba antigeno tyrimo rezultatas yra teigiamas, jis negali dalyvauti renginyje ir mes kompensuosime jo bilieto kainą remiantis mūsų pinigų grąžinimo politika.
 11. Renginio metu organizatoriai gali paprašyti atlikti greitąjį COVID-19 testą. Jei asmuo atsisako tai padaryti, asmuo bus pašalintas iš stovyklos.